Görev Tanımı
31 Temmuz 2019


HUKUK VE MEVZUAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ:

a) Mevzuat İşlemleri

     1) Diğer daire başkanlıklarının görev alanına giren konularda görüş oluşturulmasına katkı vermek.

     2) Genel Müdürlükçe hazırlanacak mevzuat çalışmalarını ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.

     3) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda yapılan kanun tasarısı ve kanun teklifleri, yönetmelik taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarının görüşünü almak suretiyle görüş bildirmek.

 b) Genel Müdürlüğü ilgilendiren davaların takibi ve koordinasyonu işlemleri

      1) Davalara ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili daire başkanlıkları ve valilikler ile koordinasyonunu sağlayarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmek.

      2) Genel Müdürlük kayıtlarına giren yargı kararları ve icra dairesi müzekkerelerini valiliklere ve ilgili daire başkanlıklarına bildirmek.

 c) Genel Müdürlük görev alanına giren yazılı ve sözlü soru önergelerine, ilgili daire başkanlıkları ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayacak cevap oluşturmak.

 d) Bilgi edinme başvurularına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek.