İdari Müracaat Birimi
05 Şubat 2019

BİRİM GÖREVLİSİ:
AYFER KIZILAY

 

BİRİMİN GÖREVLERİ:
 
1- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca vakî olabilecek idari müracaatlara ilişkin yazışmaları yürütmek,  
2- İdari yargı mercîileri tarafından verilen "merciine tevdi kararları" ile ilgili yazışmaları yürütmek,
3- Belli bir meblâğı ihtiva etsin yahut da etmesin, her türlü ihtarname, tebligat veya talep yazılarına ilişkin
    yazışmaları yürütmek,
4-Doğrudan Bakanlık veya Kurum merkez teşkilatı tarafından tesis olunan iş ve işlemler ile merkezden takibi yapılan dava dosyalarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere; davacılar veya vekîllerince idari müracaat yoluyla talep olunan asıl alacak ve yargılama giderlerinin mahallince ödenmesine yönelik yazışmaları yürütmek,
5- Birinci Hukuk Müşavirince verilen benzeri görevleri yürütmek.